Weboldal bérlés - Kiszámítható. Igényes. Olcsó. | Weboldal készítés | Honlap készítés | Webáruház készítés | Olcsó weboldal készítés Kapcsolat  |  GY.I.K.  |  Partnerek  |  ÁSZF
A weboldal bérlésről | Weboldal bérlés - Kiszámítható. Igényes. Olcsó. | Weboldal készítés | Honlap készítés | Webáruház készítés | Olcsó weboldal készítés
  Nagyszerű lehetőség egyedi, igényes és könnyen kezelhető
weboldal bérlésére.
Weboldal csomagok | Weboldal bérlés - Kiszámítható. Igényes. Olcsó. | Weboldal készítés | Honlap készítés | Webáruház készítés | Olcsó weboldal készítés
  Különböző csomagok, különböző lehetőségek.
Találja meg az Ön számára is megfelelőt!
Weboldal referenciák | Weboldal bérlés - Kiszámítható. Igényes. Olcsó. | Weboldal készítés | Honlap készítés | Webáruház készítés | Olcsó weboldal készítés
  Az igényeire szabott felületek és működés révén
minden tekintetben egyedi weboldal lesz a végeredmény.
Keresőoptimalizálás | Weboldal bérlés - Kiszámítható. Igényes. Olcsó. | Weboldal készítés | Honlap készítés | Webáruház készítés | Olcsó weboldal készítés
  Legyen megtalálható a keresőrendszerek számára,
mi segítünk ebben!
 
 
Az INFO 4 Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) szolgáltatásai tárgykörében. A szerződés elfogadásával partnerünk elfogadja szolgáltatási feltételeinket, amely alapján a Szolgáltatási Keretszerződés (Keretszerződés) az INFO 4 Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-vel létrejön.
1. Az ÁSZF hatálya
1.1. Jelen ÁSZF hatályos 2005. január hó 1. napjától.
1.2. Az ÁSZF kiterjed az INFO 4 Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. minden megkötött Szolgáltatási Szerződésre.
1.3. Az ÁSZF szabályozza
• a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.
1.4. A Szolgáltatási Szerződés tartalmazza a Megrendelő által
• megrendelt szolgáltatásokat,
• választott szolgáltatások tartalmát,
• választott fizetési módot.
1.5. A Keretszerződés a Szolgáltatási Szerződés Megrendelő általi aláírásával határozatlan vagy határozott időre jön létre.
1.6. A Szolgáltatási Szerződés módosítása - felek előzetesen történt, közös megállapodása alapján - írásban történik. A módosítás az új Szolgáltatási Szerződés aláírásával lép hatályba.
1.7. A Szolgáltatási Szerződés megszűnik, amennyiben azt valamelyik fél felmondja.
1.8. A Szerződés Szolgáltató általi felmondása akkor hatályos, ha azt a Szolgáltató kézbesítője útján közvetlenül, vagy tértivevénnyel feladott levélben kikézbesítette az Megrendelőhöz. A tértivevénnyel feladott levelet kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az "nem kereste" vagy "átvételt megtagadta" jelzéssel érkezett vissza.
1.8.1. Ha a Szolgáltatás sajátosságai következtében a szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető írásban (levélben) történő értesítéséhez szükséges információkkal, akkor a Szolgáltató a Megrendelőt a Szerződés felmondásáról egyéb módon is értesítheti.
1.8.2. A Megrendelő az Megrendelői Szerződést írásban (levélben) megküldött felmondással, illetve Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen mondhatja fel.
1.8.3. A felmondásnak tartalmaznia kell:
• a felmondás indokát (ha a Fél a felmondás indokolására köteles), a Szolgáltató felmondása esetén
• a felmondási időt
• a felmondási idő lejártának napját.
1.9. A rendes felmondási idő mindkét fél részéről 30 nap.
2. Az ÁSZF alanyai
2.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed az INFO 4 Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-re, mint szolgáltatóra (továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő, a ISzolgáltatási Szerződést aláíró Megrendelőre (továbbiakban: Megrendelő).
2.1.1. Szolgáltató: INFO 4 Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 2083, Solymár, Terstyánszky u. 47/a. , adószám: 21596258-2-13, cégjegyzékszám: 13-06-048426
2.1.2. Megrendelő: az a magyar vagy külföldi természetes- vagy jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Szolgáltatóval megkötött Keretszerződés és Szolgáltatási Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások előfizetője.
3. Az ÁSZF tárgya
3.1. Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatási Szerződésben részletezett szolgáltatásokat biztosítja a Megrendelő számára. A Szolgáltató - amennyiben erre a Megrendelő megrendelése kiterjed - a Megrendelő oldalait az Interneten elérhetővé teszi és az a szerződés teljes időtartama alatt az oldalhoz állandó jellegű hozzáférési lehetőséget biztosít.
4. A Megrendelő jogai és kötelezettségei
4.1. A Megrendelő kötelezettséget vállal a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt szolgáltatások díjának megfizetésére.
4.2. Kizárólag a Megrendelő jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult - de nem köteles - a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Megrendelő által kifizetett díj megtartására.
4.3. A Megrendelő vállalja, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az általa telepített szoftverek csakis kontrollált szolgáltatást működtetnek. Amennyiben valamilyen rendellenes változást észlel (vírusfertőzés, honlap feltörése, stb.) köteles haladéktalanul megtenni mindent a rendeltetésszerű működés visszaállításáért, valamint köteles haladéktalanul értesíteni az eseményről a szolgáltatót. A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Megrendelőnek az azonosításhoz szükséges adatait a károsult fél részére átadni.
4.4. A Megrendelő a Szolgáltatási Szerződésben megtalálható adatainak (pl. kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének megváltozása) köteles a Szolgáltatót a változástól számított 8 naptári napon belül írásban (levélben) értesíteni. E kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért az Előfizető felelőséggel tartozik.
4.5. A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt és részletezett szolgáltatások díjáról a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott fizetési mód alapján számlát állít ki a Megrendelő részére, amelyet a Megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőre köteles megfizetni.
4.6. Fizetési határidő a Szolgáltató által kiállított számla kiállításától számított 8 naptári nap.
4.7. Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult, de nem köteles - külön értesítés nélkül - a szolgáltatást felfüggeszteni és a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani a felfüggesztés időpontjáig. A szolgáltatás felfüggesztése nem jelenti a felmerült pénzügyi követelések megszűnését.
4.8. A díjfizetés választható módozatai:
• banki átutalás,
• csekk (belföldi postautalvány),
• készpénz.
4.9. Amennyiben a Megrendelő a szerződést a lejárat előtt felmondja, a már megfizetett díjak időarányos részére nem tarthat igényt.
4.10. Amennyiben a Megrendelő a 4.5 pontban megjelölt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a Szolgáltató késedelmi kamat felszámítására jogosult, melynek éves mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A Szolgáltató nem számít fel késedelmi díjat 30 napos késedelemig, abban az esetben, ha a Megrendelő a késedelem előtt írásban fizetési halasztást kért és azt a Szolgáltató írásban jóváhagyta.
5. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
5.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatási Szerződésben részletezett szolgáltatásokat a Megrendelő számára biztosítja a szerződés teljes időtartama alatt.
5.2. A Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:
• az 1992. évi LXIII. törvény - A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
• az 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),
• 2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
• az "Online Privacy Alliance" ajánlásait
5.3 A Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül kijavítani, a Megrendelő számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mail útján - az Előfizető által felhatalmazott személyek számára - térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.
5.4. A Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség a Megrendelőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik, illetve határozatlan időre szóló szerződés esetén a következő esedékes szolgáltatási díjból levonásra kerül.
5.5. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatás megrendelésének napján a nyilvános árlistájában (meghirdetés helye: www.4brainz.hu) érvényben lévő szolgáltatási díjat a Megrendelő felé számlában kiállítani.
5.6. A Szolgáltató esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért.
5.7. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.
5.8. A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.
5.9. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a Megrendelőt értesíteni.
5.10. Az ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényegi elemeit honlapjának nyitóoldalán jól látható módon elhelyezi.
6. Vegyes rendelkezések
6.1. A Szolgáltató és a Megrendelő kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.
6.2. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa szerződésben meghatározott alapszolgáltatást 99%-os rendelkezésre állás mellett biztosítja. A Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb 90 perc üzemszünet beiktatására a szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére. Az így kiesett időtartam nem csökkenti a garantált rendelkezésre állást. Amennyiben ez munkanapra esik, köteles ezt legalább 3 munkanappal előre írásban (e-mail, fax, posta) az előfizető felé jelezni.
6.3. A tárterületen elhelyezett adatok tartalmáért, a Megrendelőnek a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Megrendelő felelőssége.
6.4. A Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozik. Határozatlan időre szóló szerződés esetén pedig a Szolgáltató az árváltozást megelőzően a Megrendelőt értesíteni köteles (e-mail, fax vagy hagyományos levél útján).
6.5. A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy a Budakörnyéki Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.
6.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.
6.7. Jelen ÁSZF csak a Szolgáltatási Szerződéssel együtt érvényes.
7. Vis Major esemény
7.1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.
7.2 Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
7.3 Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni.
7.4 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.
 
 
INFO 4 Bt. © 2003 - 2013
Weboldal bérlés - Kiszámítható. Igényes. Olcsó. | Honlap készítés | Webáruház készítés | Olcsó weboldal készítés
Weboldal bérlés | Weboldal készítés | Honlap készítés | Webáruház készítés | Olcsó weboldal | Weboldal sablonok | Webáruház sablonok |
Ingatlan sablonok | Keresőoptimalizálás | Olcsó weboldal készítés | Tárhely | Domain név